Ruimte voor jou!

Visie (wie zijn wij)

CBS Mastenbroek is een school die letterlijk de ruimte heeft, liggend in de weidse omgeving van de Mastenbroeker polder. Deze ruimte komt in figuurlijke zin terug in ons onderwijs. Doordat wij een kleine school zijn is er aandacht voor ieder kind; ieder kind wordt door iedere leerkracht gekend, zowel als persoon als in behoeften. Hierdoor zijn wij op school in staat om kinderen met diverse onderwijsbehoeften ruimte te geven om te groeien.

Door de kleinschaligheid bestaan er korte lijnen tussen school en ouders. Dit geeft ons ruimte om samen ons onderwijs vorm te geven. Doordat wij kinderen met zeer verschillende behoeften op onze school lesgeven, moeten wij steeds ons handelen afstemmen op wat kinderen van ons vragen. Hierdoor is ons onderwijs experimenterend onderzoekend en afgestemd op de groei van het kind. 

Wij zijn een protestants christelijke school, daarom geven wij les vanuit de bijbel. Wij willen hierbinnen ruimte geven aan alle gezindten. Wij willen een school zijn waar ruimte is voor iedereen.

Missie (waar gaan wij heen)

Om de ruimte om te groeien de komende jaren te vergroten, zullen we onze pijlen gaan richten op vergroting van de autonomie van individuele leerling. Kinderen worden hierdoor eigenaar van hun eigen leerproces. Hierbij vinden we het wel van belang dat kinderen binnen hun autonomie in verbinding blijven staan met anderen. Samen werken en samen leren zal daarom een belangrijk onderdeel van ons onderwijs blijven, om tot optimale groei te komen.

De wereld om ons heen verandert snel, dit geldt ook voor ons onderwijs. Zo werken wij op school al deels gedigitaliseerd. Deze snel veranderende omgeving vraagt andere vaardigheden van kinderen, dan enkele jaren geleden. Wij willen hierop inspelen door aandacht en ruimte te geven aan 21-ste -eeuwse vaardigheden. Zoals in de visie verwoordt, ligt onze school in de weidse ruimte van de Mastenbroeker polder. Wij willen deze fysieke ruimte integreren in ons onderwijs. Dit willen wij doen om niet alleen in de ruimte te leren, maar ook van de ruimte (de omgeving) te leren.

CONTACT
CBS MASTENBROEK